Мирослав Димитров

Мирослав Димитров e дипломиран инженер от Техническия университет в София.
Работи за Неохим повече от десет години, като към момента заема длъжност Директор Производство и Поддръжка. Неохим АД е производител на азотни торове, като част от неговите продукти са амоняк, азотна киселина и амониев нитрат. При производството на амоняк и азотна киселина се емитират значителни количества парникови газове – въглероден диоксид (СО2), диазотен оксид (N2O).